خط مشی آزمایشگاه

آزمایشگاه یاسمن الوان شیمی با هدف بهبود مستمر در عملکرد ، سیستم مدیریت خود را بر اساس استاندارد ملی ايران – ايزو-آی ای سی 17025 تجديد نظر اول پياده سازی نموده و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام و خود را نسبت به اجراي آن متعهد مي داند : 1- افزايش رضايت مشتري ، به عنوان اصلي ترين عامل در نحوه اجرای فعالیت های آزمایشگاه 2- حفظ و ارتقاء مداوم سطح کیفیت خدمات آزمایشگاه 3- ارتقاء سطح علمي ، دانش فني و انگيزش كاركنان آزمایشگاه از طريق ارائه آموزش مؤثر و مستمر 4- انجام آزمون ها بر اساس استانداردهای ملی به روز بر اساس نیازمندی های مشتری و رعایت الزامات قانونی. مدیریت آزمایشگاه یاسمن الوان شیمی خود را نسبت به موارد زیر متعهد می داند : 1- بهبود مداوم ، اجرا و حفظ خط مشي كيفيت آزمایشگاه و بازنگری آن در دوره هاي زماني معين . 2- برآورده سازی الزامات استاندارد ملی ايران – ايزو-آی ای سی 17025 تجديد نظر اول و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت آزمایشگاه . 3- اطمینان از درک و اجرای صحیح سیستم مدیریت آزمایشگاه توسط کارکنان آزمایشگاه . 4- اعمال رویه های حرفه ای خوب و افزایش کیفیت خدمات آزمون و حفظ اطلاعات محرمانه مشتری و اطمینان از حفاظت اطلاعات و مستندات الکترونیکی آزمایشگاه . 5- رعایت صداقت در ارائه گزارش های آزمون ها 6- رعایت و اجرای ضوابط و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نظام تائید صلاحیت ایران. در اين راستا مدير آزمایشگاه كليه منابع و زیر ساخت های مورد نياز را تأمين نموده و كليه كاركنان آزمایشگاه اهداف و اصول فوق را درك و مسئولانه به آنها عمل مي نمايند . درضمن این خط مشی در جلسات بازنگری مدیریت بازنگری و در صورت لزوم به روز آوری می شود .

 

مدیریت آزمایشگاه یاسمن الوان شیمی